SERVER Thông tin sự kiện Thời gian Giờ kế tiếp Đếm ngược
Tất cả 2 tiếng một lần bắt đầu từ
0:30
Tất cả 2 tiếng một lần bắt đầu từ
1:00
Sub: 2 3 4 2 tiếng một lần bắt đầu từ
1:00
Sub: 1 21:45
Sub: 3 4 11:45, 19:45
Sub: 2 3 4 Tỉ lệ rơi ngọc 1%
03:40 - 09:40
15:40 - 21:40
Sub: 2 3 4 Tỉ lệ rơi ngọc 1%
00:40 - 06:40 - 12:40
18:40 - 23:40
Sub: 1 20:40
Sub: 2 07:25, 19:25
Sub: 1 2 3 00:00, 04:00, 08:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00
Sub: 2 3 13:05, 23:05
Sub: 1 09:30, 15:30, 21:30
Sub: 15 Thứ 7 và Chủ Nhật tại Server - 15
21:00
Sub: 2 3 24h từ khi phá tháp
Sub: 1 3 24h hồi sinh 1 lần từ khi chết